Sammanfattningar och rapporter

Här summerar vi rapporter, möten eller annan information som på något sätt berör bygden eller våra intresseområden

Välkommen till Medskapanderäffar - den 18 mars i Kölsillre från kl 18.30. Kollektivtrafik, , nya Välkommen hitt webbplatsen, vandringsleder eller besöksmål samt Samhällsrum i Haverö. Sök på Medskapandeträffar på Ånge kommuns hemsida för mer information och anmälan!

Dialogmöte torsd 18 jan 2024 i Gula huset, Vallen 304.

Närvarande i bokstavsordning (förnamn):
För kommunen/regionen: Birgitta Sjögren, Camilla Rönningås, Erik Löfgren, Jennie Näslund,
För Haverö: Agneta Jernberg Gunnarsson, Aina Andersson, Elisabeth Adolph, Gunnar Karlsson, Ingegerd Åslund, Rut Norda, Örjan Gunnarsson.
Hans-Erik Bäck och Harriet Svensson har anmält förhinder.

Erik inleder och redovisar helt kort kommunens utmaningar: underbalanserad budget i politisk enighet och arbete för utveckling och arbete. En försäljning av industrimark i Alby till RES kommer upp till behandling i kommunen i slut av februari.
Jennie rekapitulerar arbetet från den första träffen Dialog med pirog i Överturingen. Vi har pratat om God och nära vård samt kommunikation, som var stora ämnen. Vi från Haverö påpekat att ett viktigt ämne var barnomsorg, och Erik påpekar att man då kan ansöka om pedagogisk omsorg och kontaktar utbildningsavdelningen för mer information.
Vi pratar om tänkbara lokaler. Vi sitter i en tänkbar lokal med köksdel, 2 toaletter, dusch och tvättmaskin, som för närvarande saknar nätuppkoppling. Den tidigare förskolan i Överturingen, som nu ägs av Överturingens intresseförening har bergvärme, kök, badrum, 2 toaletter, tvättstuga flera rum och fibernät. I Kölsillre finns dels de sk pensionärs-lägenheterna samt Träffpunkten. Vi kommer att besöka och skaffa fotodokumentation.
Vi diskuterar lokalernas placering: Överturingen, Haverövallen och Kölsillre. Överturingen är ett mer etablerat centrum, också enligt den nya översiktsplanen.
Vi diskuterar att det finns ett visst missmod och tvivel över att projektet tar tid. Vi har ju inte setts sedan september 2023 av flera skäl. Vi anser alla att vi ska satsa på att etablera ett samhällsrum och satsa energi på att informera och entusiasmera. Vi behöver då välja den fastighet som förefaller tillåta snabbaste etableringen efter beviljad ansökan. Det är viktigt att komma igång!
Det är Ånge VC som ansöker och kommunen och regionen som ska driva hälsorummet tillsammans. Det ska finnas bemanning upp till 5 tim/vecka samt möjlighet till drop-in. Kommunens e-tjänster ska vara tillgängliga.
Tisdagen den 23 jan kommer Jennie, Birgitta, Elisabeth och Rut att besöka och fotografera tre tänkbara lokaler som underlag för nästa möte och fortsatta förberedelser.
Vid nästa möte kommer vi förhoppningsvis få höra mer om kommunikationsprojektet Paxa buss i Sollefteå.
Kommande möten planeras till Gula huset, Vallen 304 till följande tider:
- Torsdag 22 feb kl 18.00
- Torsdag 14 mars kl 18.00
- Onsdag 24 april kl 18.00
Mötet avslutas och alla tar sig hem i kyla och snö.

Dialogmöte God och nära vård samt kollektivtrafik, Församlingshemmet, Haverövallen torsdagen 2023-09-14 kl 18

Närvarande boende (i bokstavsordning förnamn) och från kommunen (också i bokstavsordning): Aina Andersson, Elisabeth Adolph, Elisabeth Jonsson, Gunnar Karlsson, Harriet Svensson, Ib Adolph, Ingegerd Åslund, Rut Norda, Yvonne Sundin; Camilla Rönneå, Erik Löfgren, Jennie Näslund, Mats Gustafsson
Mötet öppnas och Erik informerar kort om
- Att Ånge ÖP 2040 nu antagits för 2 månades granskning, bearbetning i december före accept. Revision ska göras vart 4e år, så den processen måste starta om ca 2 år. Ingen mark är anvisad för vindkraft, snarare var man inte får bygga. Ansökningar går till länsstyrelsen.
- Man räknar med att det finns 10 000 i Ånge kommun år 2026, en ökning med ca 400 som en följd av alla de satsningar som nu pågår – det finns etablerade formler för sådana beräkningar.
- Att Detaljplanen för Alby är klar och förhandlingar pågår
- Norra skog diskuterar ändringar i Östavall
- Nya förskolan i Ånge invigs 2023-09-15
Mats informerar om projektet med kollektivtrafik med delade resurser i stället för tre olika former: vanlig, färdtjänst, sjukresor. En arbetsgrupp jobbar med projektet och den viktiga frågan är hur ser behoven verkligen ut?
Rut informerar om de busslinjer som angör Kölsillre på linjen Sveg/Ånge och Överturingen på väg Svenstavik/Ånge. Finns det möjlighet till kompletteringstrafik för de boende till dessa linjer? Finns det möjlighet att ungdomar och barn att åka till och från Ånge på kvällen vid särskilda tillfällen?
Vi kommer att informeras mer senare om projektet och önskemålen återkommer.
Information från Camilla och Mats:
Ca 10% av de boende i Ånge kommun bor i ”gamla Haverö” och 7,3 % av alla listade på Ånge VC är från ”gamla Haverö”: Överturingen, Byberget, Östavall. Det är personer i alla åldrar. Dessa personer ingår inte i kommunens hemsjukvård eller regionens avancerade hemsjukvård.
Jennie inleder diskussionen om God och nära vård via Hälsorum/samhällsrum. Funktionen finns beskriven på 1177. Sju rum startas i Västerbotten och Sollefteå kommun har startat ett projekt i Näsåker under 2022. Det är Vårdval Västernorrland som skriver kontrakt med kommunen enligt särskilda kriterier inför accept.
Vad kan Haverös invånare ha för nytta hälso-och samtalsrummet?
- Viss provtagning och registrering av vikt, puls och blodtryck – om personen är orolig för viss sjukdom
- Viss provtagning och kontroll av vikt, puls och blodtryck inom ramen för behandling av sjukdom
- Uppföljning av sjukdom via digitala möten och samtal med behandlande läkare eller annan vårdpersonal
Information och åtgärder förs in i patientjournalen.
- Uppföljning av spädbarn
- Utbildning i behandling av hjärtstopp
- Information om alkohol, tobak och droger
- Lotsning vid psykisk ohälsa
- Vaccination om regelverket tillåter
Det måste alltså finnas
• flera rum så att den personliga integriteten kan upprätthållas.
• stabilt Wifi så att olika data direkt kan läggas in i patientjournal för den ärendet gäller och videomöten kan hållas
Det finns många fler möjligheter i samhällsrummet än vad som kort beskrivs här.
Den viktiga frågan är: kommer Haveröborna att vilja ha ett hälso- och samhällsrum ”någonstans mellan Kölsillre och Överturingen” för viss provtagning med digital uppkoppling mot Vårdcentralen i Ånge?
Man avser att hålla Hälso- och samhällsrummet öppet minst 5 timmar en dag i veckan. Vi boende ombads utröna vad de boende tycker inför nästa dialogmöte som är torsdagen den 19 oktober kl 18 i Församlingshemmet.
Vill du som bor i Haverö få tillgång till Ånge vårdcentral i ett lokalt hälsorum, som är öppet minst en gång i veckan?

Dialogmötena som planerades den 19 oktober, 30 november och 14 december ställdes in pga föranmäld frånvaro.

Efter ett första välbesökt och engagerat möte den 14 september har det varit tre inställda möten. Nu är siktet inställt på ett väl förberett möte den 18 januari. Finns fortsatt intresse för ett hälso- och samhällsrum i Haverö? Vad är syftet? Vilka underlag finns? Vilka lokaler finns tillgängliga? Det är viktigt att så många ortsbor som möjligt kommer till mötet i Församlingshemmet kl 18 torsdagen den 18 januari.

2023-08-02 Synpunkter på Översiktsplan 2040, Ånge kommun.

Översiktsplanen 2040 är intressant, framåtsyftande och digitalt fint presenterad. Möjligheterna till utveckling från Ånge och österut är bra beskrivna och bör kunna ge utdelning på kommande investeringar. Möjligheterna att knyta in Östavall och Alby beskrivs också. En korrektion behövs – butiken i Överturingen tillhör inte ICA-sfären.
Väldigt kort sammanfattning av kommunens dragning i Kölsillre 27 juni 2023:
”Vi som bor i Överturingen-Byberget-Östavall befinner oss i kulturbygden Ljungandalen och i skogsbygden och här finns ca 700 mantalsskrivna invånare. Kommunen beskriver vår kommundel som föremål för landsbygdsutveckling, ej storskalig eller industriell exploatering. Det kan ändå innebära att kommunen en positiv inställning att pröva vad invånarna vill utveckla och bejaka att vi bor utanför det detaljplanerade området
Ljungans vattenspegel är naturreservat och marken är ett riksintresse från västra delen t.o.m Eldnäset.
Orter som är föremål för utveckling är tex Östavall och i någon mån också Överturingen som 2015 blev av med sin status som småort.
Ånge kommun har ambitionen att bli en 10-minuters kommun, dvs i huvudsak ska boende kunna nå service inom 10 minuter i de olika orterna – Ånge, Fränsta, Ljungaverken osv.”

Vi som bor mellan Överturingen och Östavall har anledning att fundera över ”hållbar vardag” och ”hållbar hälsa” enligt 2.1 Ånge kommun Vision 2030. Vi är ungefär lika många som i Östavall, Alby och Överturingen – eventuellt ingår de boende i Överturingen i de ca 700 boende.
För de boende i Överturingen är Ånge är en 60 minuters-ort och Rätansbyn en 20-minuters ort. För Kölsillre är Överturingen en 20-minutersort. De som bor i byarna mellan Överturingen och Östavall har upp till 1 timme till service i Ånge eller annorlunda uttryckt – ”min bil-tid”.
Kollektivtrafiken i kommunen är bunden i ett avtal t.o.m. 2026 och nuvarande turschema bidrar inte stort till hållbar vardag eller hållbar hälsa utanför skolveckan eller skolterminerna.

I Översiktsplanen diskuteras kommunsamarbete med Östersund, Bräcke och Ljusdal. När det gäller God och nära vård samt skolor och barnomsorg bör samverkan ske med Berg och Härjedalen (Sveg) på ett genomtänkt och finansierat sätt så att alla på landsbygden utanför småorterna ska få service på ett avstånd av 2–3 x 10 minuter. Det kan då betyda gränsöverskridande busskommunikation, mobilt hälsoteam, skolor och barnomsorg.
Det finns många fritids- eller deltidsboenden i byarna mellan Överturingen och Östavall. Närvaron av helårsboenden och utvecklingen av en gemensam bykänsla är viktig för alla och det är sannolikt svårt att driva renodlade året-runt fritidsboenden i vår landsbygd. En möjlig komplicerade faktor för landsbygdsutveckling är de befintliga vindkraftsområdena. Avstånd måste hållas och störningar av flera slag förekommer som minskar attraktionskraften.
Landsbygdsutvecklingen i vår kulturbygd behöver skrivas fram i samarbete och vi vill gärna delta.
Stina Haking Rut Norda Carina Bergudden Agneta Haraldsson Karin Lindgren
Kalle Appelgren

Läs dokumentet KS 21/156-233 i Ånges diarium via webarkivet som är offenligt och därmed tillgängligt för alla. På 37 sidor sammanfattas alla remissvar på ÖP Ånge 2040. På isidorna 6-7 sammanfattas de ändringar som remissvaren medfört. Läs gärna dokumentet KS 21/156-236 som är den reviderade planen som ska behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsemöte 14/9, dvs imorron.

INFORMATIONSMÖTE 2023-06-27: Samråd om Ånge Översiktsplan (ÖP)
Claes Rogander, projektledare för ÖP och Mats Gustavsson chef för byggnads- och näringslivssektionen vid Ånge kommun informerade och diskuterade. Vi var ca 10 invånare på plats, 7 kvinnor och 3 män.

Sedan 1987 ska alla kommuner ha en gällande ÖP och Ånges nuvarande är från 2004. Tillägg har gjorts avseende vindkraft 2011 och avseende strandskydd 2014–2015. I denna fas av arbetet med en nya ÖP har kommunen samråd med myndigheter och allmänheten – tänker man rätt? Man vill lyssna och ta in synpunkter. Den formella remisstiden är 2 månader och avslutas i början av augusti.

Man visar ÖP genom de bilagda kartorna för skala 1 och 2. Vi befinner oss i kulturbygden Ljungandalen och i skogsbygden och här finns ca 700 mantalsskrivna invånare. Kommunen beskriver vår kommundel som föremål för landsbygdsutveckling, ej storskalig eller industriell exploatering. Det kan ändå innebära att kommunen en positiv inställning att pröva vad invånarna vill utveckla och bejaka att vi bor utanför det detaljplanerade området.

Ljungans vattenspegel är naturreservat och marken är ett riksintresse från västra delen t.o.m Eldnäset.

Orter som är föremål för utveckling är tex Östavall och i någon mån också Överturingen som 2015 blev av med sin status som småort. Vi diskuterar – igen – frågan om barnomsorg för de unga vuxna i Överturingen. Information från kommunen om planerade åtgärder och de boendes valmöjligheter måste diskuteras tidigt och inte efter barns födelse. Även om dessa synpunkter från Överturingen lämnats i tidigare dialogmöten måste de lämnas på nytt som remissvar före den 2 augusti avseende ÖP.

Vindkraftverk, befintliga och kommande blev föremål för intensiv diskussion. Kommunen hanterar översiktligt ett avstånd på 1 km avstånd till ödehus, 2 km till bebodda hus/byar och 4 km till orter. Effekten av ljus, ljud och skugga från vindkraftverken är det man bedömer. I denna ÖP finns inga ”anvisade platser” utan man kan pröva ansökningar i förhållande till avstånd enligt ovan och befintliga naturreservat. Det finns skepsis och oro bland åhörarna.

Ånge har ambitionen att bli en 10-minuters kommun, dvs i huvudsak ska boende kunna nå service inom 10 minuter i de olika orterna – Ånge, Fränsta, Ljungaverken osv.

I princip måste alla tidigare muntligt och skriftligt lämnade åsikter som kan ha bäring på ÖP lämnas in skriftligt senast den 2 augusti: digitalt på https://www.ange.se/op2040-samrad eller digitalt till kommunstyrelsen@ange.se eller i brev till Ånge kommun, 841 81 Ånge. Märk meddelande eller brev med: KS 21/156.

REFLEKTIONER
För de boende i Överturingen är Ånge en 60 minuters-ort och Rätansbyn en 20-minuters ort. För Kölsillre är Överturingen en 20-minutersort. Önskemål om barnomsorg nära (= i alla fall 2 x 10 min) måste lämnas in skriftligt senast den 2 augusti för att komma med i arbetet med ÖP, se ovan.

De som bor i byarna mellan Överturingen och Östavall har upp till 1 timme till service i Ånge eller annorlunda uttryckt – ”min bil-tid”.

Som deltagare i dialogmöten runt God och Nära Vård och Bussförbindelser kommer jag att framföra att bussavtalet från 2027 måste erbjuda ”min-buss tid” till service samt fritid och kultur i Ånge.

När det gäller God och nära vård samt skolor och barnomsorg bör kommunerna Ånge, Berg och Sveg samverka genomtänkt och finansierat så att alla på landsbygden utanför småorterna ska ha service på ett avstånd av 2–3 x 10 minuter.

Slutligen ser vi i byarna fram emot ett informationsmöte i Kölsillre i höst när kommunens politiker och tjänstemän åker buss fram och tillbaka.

2023-07-04 Rut Norda